قفسه بندی فلزی | قفسه فلزی | 02166761403 | لیست قیمت قفسه فلزی


لیست قیمت قفسه فلزی

 لیست قیمت قطعات قفسه فلزی 

اجناس چند منظوره 

آبان ماه 98

 

 

ردیف مشخصات کالا  قیمت(تومان)
1 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت20*90 20000
2 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت25*90 24000
3 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت30*90 28000
4 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت35*90 32500
5 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت40*90 35000
6 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت45*90 39500
7 صفحه پشت 30*95 25000
8 صفحه پشت 30*96 تمام پانچ 33000
9 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت20*70 19000
10 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت25*70 22000
11 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت30*70 25000
12 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت35*70 28000
13 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت40*70 30000
14 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت45*70 32000
15 صفحه پشت هایپری جدید طرح ترک با ساپورت30*70 22000
16 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت20*50 16000
17 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت25*50 18000
18 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت30*50 21000
19 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت35*50 23000
20 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت40*50 26000
21 صفحه هایپری جدید طرح ترک با ساپورت45*50 29000
22 قید 90 17000
23 قید 70 15000
24 قید 50 13000
25 براکت فرم دار20- و.رق 2 میل 3800
26 براکت فرم دار 25-ورق 2 میل 4600
27 براکت فرم دار 30- ورق 2 میل 5200
28 براکت فرم دار 35- ورق 2 میل 6000
29  براکت فرم دار 40 - ورق 2/30 میل 7500
30 براکت 45 ورق 2/30 میل 83000
31 پایه دیواری 1/20 ضخامت 1/5 17000
32 پایه دیواری 1/50 ضخامت 1/5 21000
33 پایه دیواری 2 ضخامت 1/5 28000
34 پایه دیواری 2/5 ضخامت 1/5 34000
35 پایه دیواری 3 ضخامت 1/5 40000
36 پایه خود ایستا ارتفاع 1/45 -ته 40 سانت 76000
37 پایه خود ایستا ارتفاع 2/40 -ته 40 سانت 105000
38 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1/45- ته 40 سانت 96250
39 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1/45 انتهایی- ته 40 سانت 97125
40 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1/75- ته 40 سانت 106250
41 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1/75 انتهایی- ته 40 سانت 107000
42 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2/10- ته 40 سانت 116125
43 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2/10 انتهایی- ته 40 سانت 118375
44 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2/40- ته 40 سانت 127625
45 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2/40 انتهایی- ته 40 سانت 128375
46 قوس انتهایی 20 به همراه 4 عدد براکت و حفاظ 60250
47 قوس انتهایی 25 به همراه 4 عدد براکت و حفاظ 66625
48 قوس انتهایی 30 به همراه 4 عدد براکت و حفاظ 78125
49 قوس انتهایی 35 به همراه 4 عدد براکت و حفاظ 92250
50 قوس انتهایی 40 به همراه 4 عدد براکت و حفاظ 103875
51 قوس انتهایی 40 به همراه 4 عدد ته پایه و حفاظ 86375
52 پاخور قوس 40 38375
53 حفاظ جلو سایز 90 رنگی 5750
54 حفاظ جلو سایز 90 آبکاری 7000
55 حفاظ جلو سایز 70 رنگی 5125
56 حفاظ جلو سایز 70 آبکاری 6750
57 حفاظ جلو سایز 50 رنگی 4500
58 حفاظ جلو سایز 50 آبکاری 6375
59 توری پشت 140*65 32250
60 توری پشت 170*65 54500
61 توری پشت 210*65 61750
62 توری پشت 230*65 70000
63 توری پشت 140*85 54375
64 توری پشت 170*85 65375
65 توری پشت 210*85 75625
66 توری پشت 230*85 86000
67 زاویه 25 3338
68 زاویه 30 3938
69 زاویه 35 4563
70 زاویه 40 5138
71 زاویه 50 6375
72 قید 95 14950
73 حفاظ 95 5750
74 براکت 20 - ضخامت 2 میل 3500
75 براکت 25 - ضخامت 2 میل 4125
76 براکت 30 - ضخامت 2 میل 4825
77 براکت 35 - ضخامت 2 میل 5375
78 براکت 40 - ضخامت 2 میل 6000
79 براکت 50 - ضخامت 2 میل 7000
80 براکت 20  - ضخامت 1/5 میل 2925
81 براکت 25 - ضخامت 1/5 میل 3500
82 براکت 30 - ضخامت 1/5 میل 4000
83 براکت 35 - ضخامت 1/5 میل 4500
84 براکت 40 - ضخامت 1/5 میل 4975
85 براکت 50 - ضخامت 1/5 میل 5800
86 براکت 20 - ضخامت 1/25 میل 2250
87 براکت 25 - ضخامت 1/25 میل 2850
88 براکت 30 - ضخامت 1/25 میل 3250
89 براکت 35 - ضخامت 1/25 میل 3750
90 براکت 40 - ضخامت 1/25 میل 4125
91 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 95*15 - ضخامت 0/07 میل 14750
92 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 20*95 - ضخامت 0/07 میل 17700
93 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 25*95 - ضخامت 0/07 میل 20625
94 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*95 - ضخامت 0/07 میل 23625
95 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 40*95 - ضخامت 0/07 میل 26750
96 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 20*80 - ضخامت 0/07 میل 29750
97 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 25*80 - ضخامت 0/07 میل 15750
98 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*80 - ضخامت 0/07 میل 18125
99 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 40*80 - ضخامت 0/07 میل 20750
100 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 20*70 - ضخامت 0/07 میل 25750
101 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 25*70 - ضخامت 0/07 میل 13500
102 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*70 - ضخامت 0/07 میل 15625
103 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 40*70 - ضخامت 0/07 میل 18000
104 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 20*55 - ضخامت 0/07 میل 22500
105 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 25*55 - ضخامت 0/07 میل 11050
106 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*55 - ضخامت 0/07 میل 13000
107 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*70 - ضخامت 0/07 میل 15000
108 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*95 - ضخامت 0/07 میل 15000
109 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 30*80 - ضخامت 0/07 میل 19750
110 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 60*180 - ضخامت 0/07 میل 17500
111 صفحه هایپری طرح قدیم بدون لببل و ساپورت 90*180 - ضخامت 0/07 میل 53375
112 پایه 1 متری طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 67375
113 پایه 1/2 متری طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 12625
114 پایه 1/2 متری طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 14875
115 پایه  1/5 متری طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 12875
116 پایه 1/5 متری طرح قدیم به ضخامت 1/25 میل 15375
117 پایه 2 متری طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 23750
118 پایه 2 متری طرح قدیم به ضخامت 1/25 میل 20000
119 پایه 2/5 متری طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 28875
120 پایه 2/5 متری طرح قدیم به ضخامت 1/25 میل 24625
121 پایه 3 متری طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 34500
122 پایه دوبل 1/35 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 86250
123 پایه دوبل 1/60 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 96250
124 پایه دوبل 1/60 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 94125
125 پایه دوبل 1/90 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 110000
126 پایه دوبل 1/90 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 103750
127 پایه دوبل 2/20 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 119125
128 پایه دوبل 2/20 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 112375
129 پایه دوبل 2/45 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 128750
130 پایه دوبل 2/45 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 121250
131 پایه خود ایستا 1/35 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 71250
132 پایه خود ایستا 1/60 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 79375
133 پایه خود ایستا 1/90 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 87500
134 پایه خود ایستا 2/20 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 96875
135 پایه خود ایستا 2/45 متری ته 40 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 106250
136 پایه خود ایستا 1/35 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 74375
137 پایه خود ایستا 1/60 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 83125
138 پایه خود ایستا 1/90 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 91250
139 پایه خود ایستا 2/20 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 100000
140 پایه خود ایستا 2/45 متری ته 50 طرح قدیم به ضخامت 1/5 میل 109375
141 زاویه 20 طرح قدیم به ضخامت 1/5 2250
142 زاویه 25 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 2750
143 زاویه 30 طرح قدیم به ضخامت 1/5 3250
144 زاویه 35 طرح قدیم به ضخامت 1/5 3750
145 زاویه 40  طرح قدیم به ضخامت 1/5 4375
146 زاویه 25 طرح قدیم به ضخامت 2 میل 3338
147 زاویه 30 طرح قدیم به ضخامت 2 میل 3938
148 زاویه 35 طرح قدیم به ضخامت 2 میل 4563
149 زاویه 40 طرح قدیم به ضخامت 2 میل 5125
150 زاویه 50 طرح قدیم به ضخامت 2 میل 6375
151 قید 95  15000
152 حفاظ 95 6250
153 براکت 20 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 3500
154 براکت 25 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 4250
155 براکت 30 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 4875
156 براکت 35 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 5500
157 براکت 40 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 6250
158 براکت 50 طرح قدیم  به ضخامت 2 میل 7000
159 براکت 20 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 3000
160 براکت 25 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 3500
161 براکت 30 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 4125
162 براکت 35 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 4500
163 براکت 40 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 5000
164 براکت 50 طرح قدیم  به ضخامت 1/5 میل 5750
165 براکت 20 طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 2250
166 براکت 25 طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 2750
167 براکت 30 طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 3375
168 براکت 35 طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 3750
169 براکت 40 طرح قدیم  به ضخامت 1/25 میل 4375

 

لیست قیمت صفحه و پایه قفسه فلزی پیچ و مهره ای

 

 

ردیف مشخصات کالا قیمت (تومان)
1 صفحه  20*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 18625
2 صفحه  20*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 19625
3 صفحه  25*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 21750
4 صفحه  25*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 23125
5 صفحه  30*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 25000
6 صفحه  30*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 26250
7 صفحه  35*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 28125
8 صفحه  35*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 30000
9 صفحه  40*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 31250
10 صفحه  40*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 33125
11 صفحه  45*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 34375
12 صفحه  45*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 36250
13 صفحه  50*95 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 38125
14 صفحه  50*95 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 39750
15 صفحه  20*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 16000
16 صفحه  20*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 16875
17 صفحه  25*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 18750
18 صفحه  25*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 19875
19 صفحه  30*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 21250
20 صفحه  30*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 22500
21 صفحه  35*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 24375
22 صفحه  35*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 25625
23 صفحه  40*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 27500
24 صفحه  40*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 28750
25 صفحه  45*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 30000
26 صفحه  45*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 31250
27 صفحه  50*80 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 30625
28 صفحه  50*80 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 35000
29 صفحه  20*70 پیچ و مهره ای طوسی  ضخامت 0.8 14750
30 صفحه  20*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 15625
31 صفحه  25*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 17500
32 صفحه  25*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 18125
33 صفحه  30*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 19625
34 صفحه  30*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 20625
35 صفحه  35*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 22000
36 صفحه  35*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 23125
37 صفحه  40*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 24375
38 صفحه  40*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 25625
39 صفحه  45*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 26875
40 صفحه  45*70 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 28250
41 صفحه  50*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 29250
42 صفحه  50*70 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 30750
43 صفحه  20*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 11250
44 صفحه  20*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 11875
45 صفحه  25*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 13750
46 صفحه  25*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 14500
47 صفحه  30*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 16000
48 صفحه  30*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 16875
49 صفحه  35*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 18000
50 صفحه  35*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 18750
51 صفحه  40*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 20000
52 صفحه  40*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 21000
53 صفحه  45*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 22125
54 صفحه  45*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 23250
55 صفحه  50*50 پیچ و مهره ای طوسی ضخامت 0.8 24625
56 صفحه  50*50 پیچ و مهره ای رنگی ضخامت 0.8 25875
57 پایه پیچ و مهره ای 2 متری 6*4 طوسی به ضخامت 2 30875
58 پایه پیچ و مهره ای 2/5 متری 6*4 طوسی به ضخامت 2 38250
59 پایه پیچ و مهره ای 3 متری 6*4 طوسی به ضخامت 2 45625
60 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری طوسی به ضخامت 2 18500
61 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری رنگی به ضخامت 2 19375
62 پایه پیچ و مهره ای 2 متری طوسی به ضخامت 2 24500
63 پایه پیچ و مهره ای 2 متری رنگی به ضخامت 2 25750
64 پایه پیچ و مهره ای 2/5 متری طوسی به ضخامت 2 30500
65 پایه پیچ و مهره ای 2/5 متری رنگی به ضخامت 2 32000
66 پایه پیچ و مهره ای 3 متری طوسی به ضخامت 2 36250
67 پایه پیچ و مهره ای 3 متری رنگی به ضخامت 2 38750
68 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری طوسی به ضخامت 1/5 14250
69 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری رنگی به ضخامت 1/5 14875
70 پایه پیچ و مهره ای 2 متری طوسی به ضخامت 1/5 18750
71 پایه پیچ و مهره ای 2 متری رنگی به ضخامت 1/5 20000
72 پایه پیچ و مهره ای 2/5متری طوسی به ضخامت 1/5 23375
73 پایه پیچ و مهره ای 2/5متری رنگی به ضخامت 1/5 24625
74 پایه پیچ و مهره ای 3متری طوسی به ضخامت 1/5 28000
75 پایه پیچ و مهره ای 3متری رنگی به ضخامت 1/5 29375
76 پایه پیچ و مهره ای  1/5متری طوسی به ضخامت 1/25 12000
77 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری رنگی به ضخامت 1/25 12750
78 پایه پیچ و مهره ای  2 متری طوسی به ضخامت 1/25 16000
79 پایه پیچ و مهره ای 2 متری رنگی به ضخامت 1/25 16750
80 پایه پیچ و مهره ای  2/5 متری طوسی به ضخامت 1/25 20000
81 پایه پیچ و مهره ای 2/5 متری رنگی به ضخامت 1/25 20875
82 پایه پیچ و مهره ای  3 متری طوسی به ضخامت 1/25 23750
83 پایه پیچ و مهره ای 3 متری رنگی به ضخامت 1/25 25000
84 پایه پیچ و مهره ای  1/5 متری طوسی به ضخامت 1 10000
85 پایه پیچ و مهره ای 1/5 متری رنگی به ضخامت 1 10625
86 پایه پیچ و مهره ای  2 متری طوسی به ضخامت 1 13125
87 پایه پیچ و مهره ای 2 متری رنگی به ضخامت 1 13750
88 پایه پیچ و مهره ای  2/5 متری طوسی به ضخامت 1 16250
89 پایه پیچ و مهره ای 2/5 متری رنگی به ضخامت 1 17000
90 پایه پیچ و مهره ای  3 متری طوسی به ضخامت 1 19375
91 پایه پیچ و مهره ای 3 متری رنگی به ضخامت 1 20375
92 صفحه 20*95 به ضخامت 60 میل 16875
93 صفحه 25*95 به ضخامت 60 میل 19375
94 صفحه 30*95 به ضخامت 60 میل 21250
95 صفحه 40*95 به ضخامت 60 میل 28750