قفسه بندی فلزی | قفسه فلزی | 02166761403 | لیست قیمت تجهیرات فروشگاهی


لیست قیمت تجهیرات فروشگاهی

لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی 

آبان ماه 98

ردیف مشخصات کالا قیمت (تومان)
1 چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری 393750
2 چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری 365625
3 چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری 287500
4 سبد دستی کوچک فلزی 25875
5 باکس 90 جدید  63250
6 باکس 70 جدید 59375
7 لیبل تخت سبک 90 3750
8 قفسه مدل کیکی 768750
9  سطل حبوباتی بزرگ آبکاری 128750
10 سطل حبوباتی بزرگ رنگی 60875
11 سطل حبوباتی متوسط آبکاری 125000
12 سطل حبوباتی متوسط رنگی 56250
13 سطل حبوباتی کوچک آبکاری 120875
14 سطل حبوباتی کوچک رنگی 52500
15 کفی حبوباتی 35*90 تک قسمتی 61875
16 کفی حبوباتی 35*90 دو قسمتی 70625
17 کفی حبوباتی 35*90 سه قسمتی 79750
18 کفی حبوباتی 35*90 چهار قسمتی 88750
19 سبد یک طرفه قلابدار سه طبقه 40*60 123750
20 سبد یک طرفه قلابدار چهار طبقه 40*60 136250
21 سبد یک طرفه قلابدار پنج طبقه 40*60 148750
22 سبد یک طرفه قلابدار شش طبقه 40*60 161250
23 سبد دو طرفه قلابدار 3 طبقه 40*60 173750
  سبد دو طرفه قلابدار 4 طبقه 40*60 198750
24 سبد دو طرفه قلابدار 5 طبقه 40*60 224375
25 سبد دو طرفه قلابدار 6 طبقه 40*60 249375
26 استند شیبدار 45*90 چهار طبقه 147500
27 سبد یکطرفه زاویه خور 3 طبقه 47*35 155000
28 سبد یکطرفه زاویه خور 4 طبقه 47*35 175000
29 سبد یکطرفه زاویه خور 5 طبقه 47*35 203750
30 سبد یکطرفه زاویه خور 6 طبقه 47*35 226250
31 سبد یکطرفه زاویه خور 3 طبقه 35*70 177500
32 سبد یکطرفه زاویه خور 4 طبقه 35*70 203750
33 سبد یکطرفه زاویه خور 5 طبقه 35*70 231250
34 سبد یکطرفه زاویه خور 6 طبقه 35*70 257500
35 جا مجله ای 136250
36 جا حبوباتی چهار طبقه 70 سانتی 281250
37 کفی حبوبات 95 سانتی  55000
38 کفی حبوبات 70 سانتی 43750
39 سبد فروشگاهی تکی 40*95 واشردار 18125
40 سبد  فروشگاهی تکی زاویه دار در ابعاد 30*95 26250
41 سبد فروشگاهی تکی زاویه دار در ابعاد 35*75 27500
42 سبد فروشگاهی تکی زاویه دار در ابعاد 35*47 23125
43 سبد فروشگاهی تکی قلابدار 40*80 17500
44 سبد فروشگاهی تکی قلابدار 40*60 12500
45 پایه دوکاره 158750
46 کفی حبوباتی 95 شیشه خور  58125
47 استند 80*40 یکطرفه 4 طبقه ارتفاع 1/75 175000
48 استند 80*40 یکطرفه 4 طبقه 168750
49 استند 80*40 یکطرفه 5 طبقه ارتفاع 1/75 192500
50 استند 80*40 یکطرفه 5 طبقه 186250
51 استند زاویه دار 40*95 در 4 طبقه 305000
52 سبد تکی زاویه دار 40*95 40000

 

لیست قیمت ویترین فروشگاهی بدون شیشه

 

 

ردیف مشخصات کالا  قیمت (تومان)
1 ویترین فروشگاهی 1 متری-فلزی لوله ای 3 طبقه 118750
2 ویترین فروشگاهی 1/5 متری- فلزی لوله ای 3 طبقه 142500
3 ویترین فروشگاهی 2 متری - فلزی لوله ای 3 طبقه 167500
4 ویترین فروشگاهی 1 متری-فلزی لوله ای 4 طبقه 140000
5 ویترین فروشگاهی 1/5 متری- فلزی لوله ای 4 طبقه 172500
6 ویترین فروشگاهی 2 متری - فلزی لوله ای 4 طبقه 205000
7 ویترین ایستاده 1 متری 205625
8 ویترین ایستاده 1/5 متری 248750
9 ویترین ایستاده 2 متری 292500
10 پروفیل 1 متری 9550
11 پروفیل 1/5 متری 14325
12 پروفیل 2 متری 19125
13 پایه ویترین 3 طبقه(جفتی) 48375
14 پایه ویترین 4 طبقه(جفتی) 54500
15 پایه ویترین ایستاده(جفتی) 87250