قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | مدرن قفسه | لیست قیمت قفسه بندی فلزی


لیست قیمت قفسه بندی فلزی

به علت نوسانات قیمت ، جهت اطلاع از قیمت ها با شماره های زیر تماس بگیرید.

021-66728499

0912-2468794

 


  

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.7117,000
2صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.7132,000
3صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.7154,000
4صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.7146,000
5صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.7166,000
6صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.7193,000
7صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.7176,000
8صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.7199,000
9صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.7233,000
10صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.7208,000
11صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.7235,000
12صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.7272,000
13صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.9199,000
14صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.9252,000
15صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.9302,000
16صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.9353,000
17صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.9170,000
18صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.9216,000
19صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.9260,000
20صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.9305,000
21صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.9152,000
22صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.9191,000
23صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.9219,000
24صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.9269,000
25صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|30|0.7128,000
26صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|30|0.7145,000
27صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|30|0.7169,000
28صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|40|0.7161,000
29صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|40|0.7182,000
30صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|40|0.7213,000
31صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|50|0.7194,000
32صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|50|0.7220,000
33صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|50|0.7256,000
34صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|60|0.7227,000
35صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|60|0.7258,000
36صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|60|0.7299,000
37نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|1.579,500
38نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|296,000
39نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|1.5105,000
40نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|2126,000
41نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|1.5132,000
42نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|2159,000
43نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|1.5158,000
44نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|2190,000
45نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*8|2283,000
46نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*8|2334,000
47نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ150|4*4|1.587,000
48نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ200|4*4|1.5115,000
49نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ250|4*4|1.5145,000
50نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ300|4*4|1.5174,000
51نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ150|4*4|1.587,000
52نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ200|4*4|1.5115,000
53نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ250|4*4|1.5145,000
54نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ300|4*4|1.5174,000
55نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ150|4*4|1.587,000
56نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ200|4*4|1.5115,000
57نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ250|4*4|1.5145,000
58نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ300|4*4|1.5174,000
59پیچ و مهره آچاری8 تایی17,000
60پیچ و مهره آچاری16 تایی34,000
61پیچ و مهره آچاری 32 تایی68,000
62پیچ و مهره آچاری64 تایی136,000
63گوشه قفسه فلزی (مثلثی)8 تایی51,000
64گوشه قفسه فلزی (مثلثی)16 تایی102,000
65گوشه قفسه فلزی (مثلثی) 32 تایی205,000
66گوشه قفسه فلزی (مثلثی)64 تایی410,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قاب قفسه راک نیمه سنگین200|40|0/9647,000
2قاب قفسه راک نیمه سنگین200|50|0/9655,000
3قاب قفسه راک نیمه سنگین200|60|0/9675,000
4قاب قفسه راک نیمه سنگین200|80|0/9758,000
5قاب قفسه راک نیمه سنگین250|40|0/9777,000
6قاب قفسه راک نیمه سنگین250|50|0/9785,000
7قاب قفسه راک نیمه سنگین250|60|0/9792,000
8قاب قفسه راک نیمه سنگین250|80|0/9875,000
9قاب قفسه راک نیمه سنگین300|40|1/251,100,000
10قاب قفسه راک نیمه سنگین300|50|1/251,117,000
11قاب قفسه راک نیمه سنگین300|60|1/251,135,000
12قاب قفسه راک نیمه سنگین300|80|1/251,199,000
13بازو قفسه راک نیمه سنگین100|0/8|نارنجی160,000
14بازو قفسه راک نیمه سنگین150|0/8|نارنجی215,000
15بازو قفسه راک نیمه سنگین200|0/8|نارنجی270,000
16صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|40|0/7122,000
17صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|50|0/7160,000
18صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|60|0/7190,000
19صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|80|0/7250,000
20قاب قفسه راک سنگین200|70|1/51,142,000
21قاب قفسه راک سنگین200|80|1/51,163,000
22قاب قفسه راک سنگین200|90|1/51,182,000
23قاب قفسه راک سنگین200|100|1/51,203,000
24قاب قفسه راک سنگین200|120|1/51,249,000
25قاب قفسه راک سنگین250|70|1/51,313,000
26قاب قفسه راک سنگین250|80|1/51,334,000
27قاب قفسه راک سنگین250|90|1/51,354,000
28قاب قفسه راک سنگین250|100|1/51,375,000
29قاب قفسه راک سنگین250|120|1/51,420,000
30قاب قفسه راک سنگین300|70|1/51,598,000
31قاب قفسه راک سنگین300|80|1/51,623,000
32قاب قفسه راک سنگین300|90|1/51,648,000
33قاب قفسه راک سنگین300|100|1/51,671,000
34قاب قفسه راک سنگین300|120|1/51,728,000
35قاب قفسه راک سنگین350|70|1/51,820,000
36قاب قفسه راک سنگین350|80|1/51,843,000
37قاب قفسه راک سنگین350|90|1/51,868,000
38قاب قفسه راک سنگین350|100|1/51,893,000
39قاب قفسه راک سنگین350|120|1/51,948,000
40قاب قفسه راک سنگین400|70|1/52,093,000
41قاب قفسه راک سنگین400|80|1/52,120,000
42قاب قفسه راک سنگین400|90|1/52,148,000
43قاب قفسه راک سنگین400|100|1/52,177,000
44قاب قفسه راک سنگین400|120|1/52,243,000
45قاب قفسه راک سنگین450|70|1/52,299,000
46قاب قفسه راک سنگین450|80|1/52,327,000
47قاب قفسه راک سنگین450|90|1/52,355,000
48قاب قفسه راک سنگین450|100|1/52,384,000
49قاب قفسه راک سنگین450|120|1/52,450,000
50قاب قفسه راک سنگین500|70|1/52,609,000
51قاب قفسه راک سنگین500|80|1/52,630,000
52قاب قفسه راک سنگین500|90|1/52,660,000
53قاب قفسه راک سنگین500|100|1/52,693,000
54قاب قفسه راک سنگین500|120|1/52,757,000
55قاب قفسه راک سنگین550|70|1/52,805,000
56قاب قفسه راک سنگین550|80|1/52,834,000
57قاب قفسه راک سنگین550|90|1/52,867,000
58قاب قفسه راک سنگین550|100|1/52,900,000
59قاب قفسه راک سنگین550|120|1/52,976,000
60قاب قفسه راک سنگین600|70|1/53,077,000
61قاب قفسه راک سنگین600|80|1/53,113,000
62قاب قفسه راک سنگین600|90|1/53,148,000
63قاب قفسه راک سنگین600|100|1/53,184,000
64قاب قفسه راک سنگین600|120|1/53,270,000
65قاب قفسه راک سنگین650|70|1/53,296,000
66قاب قفسه راک سنگین650|80|1/53,307,000
67قاب قفسه راک سنگین650|90|1/53,355,000
68قاب قفسه راک سنگین650|100|1/53,391,000
69قاب قفسه راک سنگین650|120|1/53,478,000
70قاب قفسه راک سنگین700|70|1/53,559,000
71قاب قفسه راک سنگین700|80|1/53,598,000
72قاب قفسه راک سنگین700|90|1/53,638,000
73قاب قفسه راک سنگین700|100|1/53,677,000
74قاب قفسه راک سنگین700|120|1/53,775,000
75بازو قفسه راک سنگین115|1/5|نارنجی270,000
76بازو قفسه راک سنگین156|1/5|نارنجی340,000
77بازو قفسه راک سنگین194|1/5|نارنجی408,000
78بازو قفسه راک سنگین230|1/5|نارنجی478,000
79بازو قفسه راک سنگین270|1/5|نارنجی546,000
80صفحه قفسه راک سنگین37|70|0/9187,000
81صفحه قفسه راک سنگین37|80|0/9212,000
82صفحه قفسه راک سنگین37|90|0/9236,000
83صفحه قفسه راک سنگین37|100|0/9260,000
84صفحه قفسه راک سنگین37|120|0/9305,000
85صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|70|0/9192,000
86صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|80|0/9216,000
87صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|90|0/9240,000
88صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|100|0/9266,000
89صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|120|0/9313,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|20|7/144,000
2کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|25|7/165,000
3کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|30|7/184,000
4کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|35|7/219,000
5کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|40|7/239,000
6کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|20|7/114,000
7کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|25|7/130,000
8کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|30|7/147,000
9کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|35|7/160,000
10کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|40|7/190,000
11کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|20|7/118,000
12کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|25|7/138,000
13کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|30|7/157,000
14کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|40|7/196,000
15کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|20|7/105,000
16کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|25|7/122,000
17کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|30|7/138,000
18کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|40|7/172,000
19کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|20|7/92,000
20کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|25|7/107,000
21کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|30|7/123,000
22کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|40|7/151,000
23کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|20|7/74,000
24کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|25|7/86,000
25کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|30|7/99,000
26صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)95|30|7/141,000
27صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)80|30|7/120,000
28صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)70|30|7/106,000
29صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح جدید (هایپری)90|30|7/144,000
30صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح جدید (هایپری)70|30|7/125,000
31صفحه پشت قفسه فروشگاهی تمام پانچ طرح جدید (هایپری)90|30|0/9260,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر493,000
2ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر556,000
3ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر630,000
4ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر695,000
5ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر636,000
6ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر699,000
7ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر770,000
8ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر835,000
9ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)120 سانتیمتر101,000
10ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)150 سانتیمتر126,000
11ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)200 سانتیمتر165,000
12ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)250 سانتیمتر205,000
13ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)300 سانتیمتر246,000
14ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)160 سانتیمتر536,000
15ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)190 سانتیمتر599,000
16ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)220 سانتیمتر658,000
17ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری) 245 سانتیمتر725,000
18ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)160 سانتیمتر635,000
19ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)190 سانتیمتر686,000
20ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)220 سانتیمتر751,000
21ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری) 245 سانتیمتر814,000
22ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)100 سانتیمتر65,000
23ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)120 سانتیمتر77,500
24ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)150 سانتیمتر96,000
25ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)200 سانتیمتر125,000
26ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)250 سانتیمتر155,000
27ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)300 سانتیمتر217,000
28ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)100 سانتیمتر65,000
29ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)120 سانتیمتر77,500
30ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)150 سانتیمتر96,000
31ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)200 سانتیمتر125,000
32ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)250 سانتیمتر155,000
33ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)300 سانتیمتر217,000
34ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)160 سانتیمتر635,000
35ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)190 سانتیمتر686,000
36ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)220 سانتیمتر751,000
37ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری) 245 سانتیمتر814,000
38ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)160 سانتیمتر536,000
39ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)190 سانتیمتر599,000
40ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)220 سانتیمتر658,000
41ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری) 245 سانتیمتر725,000
42ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)120 سانتیمتر101,000
43ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)150 سانتیمتر126,000
44ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)200 سانتیمتر165,000
45ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)250 سانتیمتر205,000
46ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)300 سانتیمتر246,000
47ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر635,000
48ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر699,000
49ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر770,000
50ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر835,000
51ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر493,000
52ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر556,000
53ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر630,000
54ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر695,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)20|2|سفید23,000
2براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)25|2|سفید28,000
3براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)30|2|سفید32,000
4براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)35|2|سفید36,500
5براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)40|2|سفید41,000
6براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)20|2|قرمز23,000
7براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)25|2|قرمز28,000
8براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)30|2|قرمز32,000
9براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)35|2|قرمز36,500
10براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)40|2|قرمز41,000
11براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)20|1/5|سفید21,500
12براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)25|1/5|سفید25,700
13براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)30|1/5|سفید29,000
14براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)40|1/5|سفید36,500
15براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)20|1/5|قرمز21,500
16براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)25|1/5|قرمز25,700
17براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)30|1/5|قرمز29,000
18براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)40|1/5|قرمز36,500
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قید قفسه فروشگاهی طرح جدید90|0.7|قرمز72,000
2قید قفسه فروشگاهی طرح جدید70|0.7|قرمز58,000
3قید قفسه فروشگاهی طرح جدید90|0.7|سفید72,000
4قید قفسه فروشگاهی طرح جدید70|0.7|سفید58,000
5حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|قرمز|4میلیمتر28,500
6حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|قرمز|4میلیمتر25,500
7حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|سفید|4میلیمتر28,500
8حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|سفید|4میلیمتر25,500
9حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|آبکاری|4میلیمتر34,000
10حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|آبکاری|4میلیمتر32,000
11برچسب قفسه قرمز|90|419,000
12برچسب قفسه آبی|90|419,000
13برچسب قفسه طوسی|90|419,000